Những quy định về thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất?

Nếu cá nhân, hộ gia đình thanh toán nợ trước thời hạn sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào phải nộp theo mức hỗ trợ 2%/năm của thời hạn trả nợ trước thời hạn và tính trên số trả nợ trước hạn.

Hỏi: Tôi nhận chuyển nhượng mảnh đất rộng 200m2 vào năm 2012. Lúc bấy giờ, do không đủ điều kiện kinh tế nên tôi đã ghi nợ tiền sử dụng đất với thời hạn ghi nợ đến cuối năm 2017.
Vừa qua, khi đi đóng số tiền sử dụng đất còn lại, bên cơ quan thuế yêu cầu tôi nộp theo giá mới bởi đã qua 5 năm mà tôi chưa hoàn thành trả nợ thế. Trong khi đó, theo sổ chuyển nhượng thì đến ngày 28/8/2017 mới hết hạn 5 năm. Vậy xin hỏi, yêu cầu này của cơ quan thuế có đúng không?
Xin cảm ơn!

Trả lời:
Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: Cá nhân, hộ gia đình được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này. Đồng thời, cá nhân, hộ gia đình được nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ sẽ được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc đơn đề nghị xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.
Mặt khác, trong thời hạn tối đa 5 năm, người sử dụng đất được trả nợ dần. Nếu sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Nếu cá nhân, hộ gia đình thanh toán nợ trước thời hạn sẽ được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ 2%/năm của thời hạn trả nợ trước thời hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.
Trong khi đó, hộ gia đình, cá nhân sẽ được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ.
Thủ tục, trình tự ghi nợ và thanh toán tiền sử dụng đất được Bộ Tài chính quy định rõ tại Khoản 1 điều này.
Trường hợp của bạn là nộp tiền sử dụng đất từ năm 2012, tức trước khi Nghị đình này có hiệu lực. Chính vì vậy, bạn sẽ phải đóng tiền theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Nghị định. Do thời hạn nộp tiền ghi nợ của bạn chưa hết nên bạn vẫn nộp tiền theo giá đất cũ. Bạn phải trả nợ theo giá đất tại thời điểm hiện tại trong trường hợp hết thời hạn ghi nợ 5 năm mà bạn chưa thanh toán hết số tiền thuế đất. Vậy nên, bạn có thể kiến nghị lên cơ quan thuế về vấn đề này để được giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *