Nếu nhận chuyển nhượng đất của xã có được cấp Giấy chứng nhận không?

Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện, mảnh đất 150m2 đất mà bà Phương kiến nghị không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hộ có đất được xem xét hỗ trợ, bồi thường theo đúng quy định hiện hành khi Nhà nước thu hồi đất.


Hỏi: Tháng 7/1993, tôi có nhận chuyển nhượng 150m2 đất thổ cư từ UBND xã Đại Bái, huyện Gia Bình, Bắc Ninh và được xã cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu có đóng dấu, chữ ký của cán bộ địa chính vào tháng 4/1995.
Xin hỏi, diện tích đất nói trên của gia đình tôi có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nếu được thì tôi cần làm thủ tục và thực hiện nghĩa vụ tài chính như thế nào?
Hoàng Thị Phương (Bắc Ninh)

Trả lời:
UBND xã Đại Bái giao 150m2 đất này cho gia đình bà Phương không đúng thẩm quyền trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 để làm đất ở. Mặt khác, ngoài thực địa, hiện trạng sử dụng không có ranh giới, mô mốc rõ ràng.
Bên cạnh đó, phần diện tích đất trên đang nằm trong khu quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình và Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Bình giai đoạn 2010 – 2020.
Để thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình giai đoạn I-1, UBND huyện Gia Bình đã có Thông báo số 07/TB-UBND ngày 28/1/2011 về việc thu hồi đất. Vào ngày 7/12/2011, huyện Gia Bình có Quyết định số 1569/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Chuan Jia Bao (Việt Nam) thuê để xây dựng, khai thác, kinh doanh, phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình giai đoạn I-1 tại xã Đại Bái.
Căn cứ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện, mảnh đất 150m2 đất mà bà Phương kiến nghị không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hộ có đất được xem xét hỗ trợ, bồi thường theo đúng quy định hiện hành khi Nhà nước thu hồi đất.
Ngoài ra, UBND huyện Gia Bình yêu cầu UBND xã Đại Bái tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, quản lý lưu trữ tốt những hồ sơ, tài liệu liên quan đất đai, nhất là liên quan đến việc giao đất trái thẩm quyền của thôn, xã qua các thời kỳ để có đủ cơ sở xem xét quyền lợi của người dân liên quan đến đất đai theo đúng luật định.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *